Khóa học Michael cho cộng đồng (tại Israel)

 

Khóa học được thiết kế cho tất cả mọi người từ 21 tuổi trở lên. Phương pháp độc đáo Michael giúp người học hiểu vấn đề một cách phong phú và sâu hơn, từ đó cải thiện tư duy sáng tạo và thực hành chúng, xử lý các sự  thay đổi, ra quyết định, phát triển các kỹ thuật để nhận ra tiềm năng bẩm sinh cá nhân, cảm xúc và xã hội…