Khóa học Michael
cho các doanh nghiệp

Trong mọi tổ chức, con người luôn là nguồn vốn quan trọng nhất quyết định sự thành công của tổ chức ấy.Thế nhưng, các nhà khoa học hành vi cho rằng con người trong thời kỳ hiện đại chưa nhận ra toàn bộ tiềm năng của họ. Xuất phát từ lập luận này, người ta nhận thấy trong  các tổ chức, nhân viên và những người quản lý chưa đem hết khả năng của mình ra chia sẻ, triển khai và phát triển để đạt được tối đa hiệu quả công việc.