Chương trình học tiêu chuẩn

Tại Việt Nam
  • Học sinh từ lớp 7 đến lớp 9 (trung học cơ sở)
  • Học sinh từ lớp 10 đến lớp 11 (trung học phổ thông)
  • 36 giờ (12 buổi x 3 giờ/buổi/tuần)